ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ life estate

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng life estate


life estate /'laifi'steit/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tài sản chỉ được hưởng hết đời

Tin tức liên quan

 Southern HCMC residents
news 07/04/2021

Southern HCMC residents' hopes for a better life go south

news | 183856695

20 years on, many residential projects approved in southern HCMC remain stillborn, dashing the hopes of thousands and consigning them to misery and dejection.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…