ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ life cycle

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng life cycle


life cycle

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  chu kỳ cuộc sống

Tin tức liên quan

 Sun Life names new president of Sun Life Asia
business 01/11/2021

Sun Life names new president of Sun Life Asia

business | 350286663

Ingrid Johnson has been named the new president of Sun Life Asia, responsible for one of Sun Life's strategic pillars encompassing life, health and wealth management businesses in eight Asian markets, including Vietnam.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…